© ČZU v Praze

Think Together 2018

Vyhlášení doktorské vědecké konference s předáním Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2017

Termín konference: 5. února 2018
Místo konání: Provozně ekonomická fakulta
 Česká zemědělská univerzita v Praze
 Kamýcká 129, Praha 6, 165 21
Kontaktní e-mail: Ing. Sylvie Kobzev Kotásková

I. Poslání konference

Posláním konference je podpořit a inspirovat studující v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze při jejich odborné práci. Cílem konference je umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky jejich práce, zprostředkovat na tuto jejich práci kvalitní zpětnou vazbu a posílit odbornou spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými týmy.

II. Důležité termíny

III. Jazyk konference

Jednacími jazyky konference jsou český a anglický jazyk. Články mohou být vytvořeny v českém nebo anglickém jazyce. Elektronické podklady k prezentacím (např. prezentace v Powerpointu) musí být připraveny v anglickém jazyce, prezentovat je možné v českém nebo anglickém jazyce.

IV. Organizace konference

Účast na konferenci je povinná pro všechny doktorandy PEF v prezenční i kombinované formě studia. Účastí se rozumí minimálně buď prezentace oceněné práce v rámci plenárního jednání konference, nebo zaslání článku, u nějž je doktorand uveden na 1. místě autorského kolektivu, do odborné sekce konference. Pokud bude článek vybrán k prezentaci na jednání odborné sekce konference, 1. autor článku zajistí jeho prezentaci.

Neúčast se omlouvá pouze z vážných důvodů (např. nemoc, studijní pobyt v zahraničí, apod.). Z toho důvodu nelze využívat doktorandy k administraci zkouškových termínů v den a čase konání konference. Rámcový program konference zahrnuje plenární jednání a jednání v odborných sekcích. Neomluvená neúčast na konferenci může mít vliv na výplaty řádného stipendia doktorandů, resp. může být předmětem záznamu do UIS pro potřeby výroční atestace.

Z účasti na konferenci se student omlouvá písemně prostřednictvím dopisu, který adresuje oddělení pro vědu a výzkum PEF nejpozději 10. ledna 2018. Dopis musí obsahovat souhlasné stanovisko školitele a vedoucího katedry.

Plenární jednání
Plenární jednání je organizováno jako prezentace prací oceněných Cenou děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2017. Cílem je seznámit akademickou obec fakulty s nejlepšími publikačními výstupy, které v roce 2017 vytvořili doktorandi PEF, nebo se na jejich vzniku významně podíleli. Dalším cílem je motivovat a inspirovat ostatní doktorandy PEF k tvorbě obdobně kvalitních publikačních výstupů. Soutěž je organizována podle Pokynu děkana PEF ČZU v Praze č. 3/2015 „Pravidla pro udělování Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF“. Každá oceněná práce je na plenárním jednání představena autorem (autorským kolektivem) článku v rámci prezentace (15 minut prezentace + 5 minut diskuse).

Jednání v odborných sekcích
Cílem jednání v odborných sekcí je poskytnout doktorandům PEF platformu pro kolegiální zhodnocení prací připravovaných k publikaci, případně k diskusi o designu nově zakládaného výzkumu. Jednání v sekcích je strukturováno dle oborů doktorského studia. Odbornou úroveň a organizaci recenzního řízení konference zajišťují vybraní garanti sekcí schválení předsedy oborových rad příslušných doktorských studijních programů.

Autoři zasílají články do recenzního řízení konference prostřednictvím redakčního systému po provedení registrace. Redakční systém, ve kterém se provádí registrace a ve kterém probíhá recenzní řízení, bude spuštěn 1. listopadu 2017.

Dle záměru autorů lze do recenzního řízení konference zaslat

Do recenzního řízení konference nelze zaslat článek, který již byl publikován nebo přijat k publikaci na jiné konferenci nebo v časopise. Kontrolu originality provádí garanti sekcí a recenzenti ve spolupráci s oddělením VaV PEF. Byť se z konference nepřipravuje standardní publikace, bude takové jednání klasifikováno jako porušení publikační etiky.

O zařazení článku do recenzního řízení rozhoduje garant sekce. V rámci recenzního řízení je každý článek hodnocen dvěma recenzenty: jedním studentem DSP, který již publikoval článek v kvalitním vědeckém časopise nebo na kvalitní vědecké konferenci (tj. již vytvořil výstup typu J nebo D dle Metodiky pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v platném znění) a jedním akademickým pracovníkem PEF. Pokyny pro recenzenty a formulář posudku jsou k dispozici v redakčním systému konference. Za zpracování posudku náleží každému recenzentovi odměna ve výši 500 Kč hrazená formou mimořádného stipendia (studenti) nebo DPP (zaměstnanci, s navýšením na odvody).

Na základě posudků recenzentů a vlastního posouzení článku garant sekce rozhodne o zařazení příspěvku do programu konference a případně o návrhu ocenit autora (autory - studenty DSP) článku formou mimořádného stipendia.

Je rovněž právem garanta sekce do recenzního řízení vůbec nezařadit evidentně nedbale zpracované nebo, nedokončené články, případně články porušující publikační etiku, s dopadem na výplaty řádného doktorského stipendia autorům takových článků v dalších měsících. Garant sekce může rovněž navrhnout finanční postih prostřednictvím výplat řádného doktorského stipendia autorům článku na základě výsledků recenzního řízení.

Každý článek zařazený na program konference bude projednán následovně:

Posudky recenzentů jsou k dispozici autorům v dostatečném předstihu před termínem konání konference. V rámci konference nejsou články autory opravovány dle připomínek recenzentů. Sborník konference není vydáván, aby se autorům nekomplikovala možnost publikovat články ve vědeckých časopisech.

V. Ocenění a sankce

VI. Šablony pro příspěvky

© 2017 Česká zemědělská univerzita v Praze