© CULS Prague

www.thinktogether.cz
Elektronický sborník konference

Vyhlášení doktorské vědecké konference

Think Together 2016 a Ceny děkana

za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2015

Termín konference: 1. února 2016
Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze
 Provozně ekonomická fakulta
 Kamýcká 129, Praha 6, 165 21
e-mail: Ing. Zuzana Novotná, Ph.D.

I. Poslání konference

Posláním konference je podpořit a inspirovat studující v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze při jejich odborné práci. Cílem konference je umožnit doktorandům všech ročníků fakulty prezentovat výsledky jejich práce, zprostředkovat na tuto jejich práci kvalitní zpětnou vazbu a posílit odbornou spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými týmy.

Důležité termíny

III. Jazyk konference

Jednacími jazyky konference jsou český a anglický jazyk. Články mohou být vytvořeny v českém nebo anglickém jazyce. Elektronické podklady k prezentacím (např. prezentace v Powerpointu) musí být připraveny v anglickém jazyce, prezentovat je možné v českém nebo anglickém jazyce.

IV. Organizace konference

Účast na konferenci je povinná pro všechny doktorandy PEF v prezenční i kombinované formě studia. Neúčast se omlouvá pouze z vážných důvodů (např. nemoc, studijní pobyt v zahraničí, apod.). Z toho důvodu nelze využívat doktorandy k administraci zkouškových termínů v den a čase konání konference. Rámcový program konference zahrnuje plenární jednání a jednání v odborných sekcích.

Plenární jednání
Plenární jednání je organizováno jako prezentace prací oceněných Cenou děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2015. Cílem je seznámit akademickou obec fakulty s nejlepšími publikačními výstupy, které v roce 2015 vytvořili doktorandi PEF, nebo se na jejich vzniku významně podíleli. Dalším cílem je motivovat a inspirovat ostatní doktorandy PEF k tvorbě obdobně kvalitních publikačních výstupů. Soutěž je organizována podle Pokynu děkana PEF ČZU v Praze č. 3/2015 „Pravidla pro udělování Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2015“.

Každá oceněná práce je na plenárním jednání představena autorem (autorským kolektivem) článku v rámci prezentace (15 minut prezentace + 5 minut diskuse).

Jednání v odborných sekcích
Cílem jednání v odborných sekcí je poskytnout doktorandům PEF platformu pro kolegiální zhodnocení prací připravovaných k publikaci, případně k diskusi o designu nově zakládaného výzkumu. Jednání v sekcích je strukturováno dle oborů doktorského studia. Odbornou úroveň a organizaci recenzního řízení konference zajišťují vybraní garanti schválení předsedy příslušných oborových rad.

Autoři zasílají články do recenzního řízení konference prostřednictvím redakčního systému po provedení registrace. Dle záměru autorů lze do recenzního řízení konference zaslat

O zařazení článku do recenzního řízení rozhoduje garant sekce. V rámci recenzního řízení je každý článek hodnocen dvěma recenzenty: jedním studentem DSP, který již publikoval článek v kvalitním vědeckém časopise nebo na kvalitní vědecké konferenci (tj. již vytvořil výstup typu J nebo D dle Metodiky pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v platném znění) a jedním akademickým pracovníkem PEF. Pokyny pro recenzenty a formulář posudku jsou k dispozici v redakčním systému konference. Za zpracování posudku náleží každému recenzentovi odměna ve výši 500 Kč hrazená formou mimořádného stipendia (studenti) nebo DPP (zaměstnanci, s navýšením na odvody).

Na základě posudků recenzentů a vlastního posouzení článku garant sekce rozhodne o zařazení příspěvku do programu konference a případně o návrhu honorovat příspěvek částkou 1500 Kč vyplacených autorovi (autorům – studentům DSP) formou mimořádného stipendia. Je rovněž právem garanta sekce do recenzního řízení vůbec nezařadit evidentně nedbale zpracované, nedodělané nebo nekompletní články s možným dopadem na výplaty řádného doktorského stipendia autorům takových článků v dalších měsících.

Každý článek zařazený na program konference bude projednán následovně:

Posudky recenzentů jsou prezentovány jako součást diskuse v odborné sekci k danému článku, ale autoři se s nimi budou moci seznámit předem. V rámci konference nejsou články autory opravovány dle připomínek recenzentů. Sborník konference není vydáván, aby se autorům nekomplikovala možnost publikovat články ve vědeckých časopisech.

V. Šablona pro příspěvky

© 2016 Czech University of Life Sciences Prague